Hướng dẫn ghi Sổ Đoàn viên

 

 HƯỚNG DẪN GHI SỔ ĐOÀN VIÊN

I. PHẦN NGƯỜI XIN VÀO ĐOÀN GHI(hoàn thành hai mục)

1. Người xin vào đoàn tự giới thiệu:
- Họ và tên khai sinh: ( Ghi đầy đủ họ tên theo giấy khai sinh bằng CHỮ IN, VD: NGUYỄN VĂN HẢI)
- Các tên gọi khác: (không có thì để trống). Nam, nữ:…….(Ghi nam hoặc nữ vào phần trống)
- Sinh ngày: ( Ghi đầy đủ ngày - tháng – năm; ngày sinh từ 01 đến 09 thì thêm số 0 vào trước ngày sinh; sinh tháng 01, 02 thì thêm số 0 vào trước tháng sinh, năm sinh ghi đầy đủ 4 số )
- Quê quán: (ghi theo giấy khai sinh, đầy đủ xã(phường, thị trấn), huyện(Thị xã, TP trực thuộc tỉnh); tỉnh
- Nơi ở hiện nay: ( Ghi theo hộ khẩu thường trú gồm: số nhà-Tên đường, Khu phố(ấp); Phường(xã, thị trấn); TP, Thị xã(huyện), tỉnh.
- Dân tộc: ghi theo giấy khai sinh; Tôn giáo (nếu có thì ghi ra không có thì ghi " không ")
- Thành phần gia đình: gia đình mình thuộc thành phần nào thì ghi ra(viên chức, nông dân, tiểu thương)
- Nghề nghiệp bản thân: Học sinh
- Trình độ học vấn: (vào đoàn năm lớp 10 thì ghi 10/12; lớp 11 thì ghi 11/12; lớp 12 thì ghi 12/12)
- Chuyên môn, nghiệp vụ: (để trống)
- Lý luận chính trị: (để trống)
- Ngoại ngữ:( Ghi những bằng ngoại ngữ đã đạt được như bằng A, B không có thì chừa trống )
- Tình hình sức khỏe: Tốt
- Đã đi nước ngoài nào, lý do: ( có thì ghi ra, không thì chừa trống ).
- Quan hệ gia đình, xã hội:
+ Bố mẹ đẻ(Khai đầy đủ theo thứ tự họ và tên, tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú)
VD: Cha đẻ: Nguyễn Văn Minh, 46 tuổi, làm ruộng tại nơi cư trú: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh D. Khai về mẹ đẻ tương tự.
+ Mục Vợ, chồng, các con: để trống.
+ Anh, chị em ruột: khai tương tự như các khai về cha, mẹ ở trên.
VD: Anh trai Nguyễn Văn Hòa, 20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.
- Quá trình công tác của bản thân: ghi như sau:
+ Từ năm học…đến năm học…: học Tiểu học tại trường…xã(Phường, Thị trấn)…Huyện(TX, TP)….
+ Từ năm học…đến năm học…: học THCS tại trường …..xã(Phường, Thị trấn)….Huyện(TX, TP)….

+ Từ năm học…đến năm học…: học THPT tại trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, tỉnh Kiên Giang.
+ Mục Khen thưởng: trong quá trình học tập nếu có thành tích nổi bật và được khen thưởng thì ghi ra, không thì để trống.
+ Mục Kỷ luật, Năng khiếu, Sở trường nếu có thì ghi, không thì để trống.
+ Cuối phần tự giới thiệu, người xin vào Đoàn ghi rõ ngày, tháng, năm khai lý lịch ở trên; kí và ghi rõ họ tên.

2. Đơn xin vào đoàn: ghi theo mẫu sau:

     Kính gửi: BCH chi đoàn: (Ghi tên lớp của mình vào, VD 11A1)
     BCH Đoàn cơ sở: THPT Nguyễn Hùng Sơn.
     Tôi tên là: NGUYỄN VĂN B
     Sinh ngày: 01 tháng 02 năm 1995
     Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ.
     Vì vậy, tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được vào Đoàn tôi xin hứa:
1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại!
2. Nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đoàn: luôn luôn rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh!
3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của thanh niên Việt Nam!

                                                                                                                         Người làm đơn
                                                                                                                      (kí và ghi rõ họ tên)

II. PHẦN BÍ THƯ CHI ĐOÀN GHI(hoàn thành 05 mục)

1. Cuối phần “Người xin vào Đoàn tự giới thiệu”, Bí thư hoặc P.Bí thư chi đoàn kí xác nhận đã thẩm tra và xác nhận thông tin người xin vào đoàn giới thiệu và ghi rõ họ tên

2. Cuối đơn xin vào Đoàn, có phần: “Người(hoặc tổ chức) giới thiệu vào Đoàn:……”
Ghi vào chỗ trống họ và tên của người được chi đoàn phân công giúp đỡ và giới thiệu đối tượng Đoàn.

3. Phần Quyết định kết nạp: Bí thư chi đoàn ghi theo mẫu sau:
VD: Người được đề nghị kết nạp là NGUYỄN VĂN B, khi kết nạp học lớp 11A1.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       BCH THPT NHS                                                 Rạch Giá, ngày….. tháng….. năm…..(không ghi)
      Số……QĐKNĐV(không ghi)


QUYẾT ĐỊNH
(v/v chuẩn y kết nạp đoàn viên)

- Căn cứ điều 1, Chương I Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Căn cứ biên bản xét kết nạp đoàn viên của hội nghị Chi đoàn 11A1 ngày...tháng…năm…(không ghi)
- Xét đơn xin vào Đoàn của anh(chị): NGUYỄN VĂN B

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
THPT NGUYỄN HÙNG SƠN
QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Chuẩn y kết nạp anh(chị): NGUYỄN VĂN B vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Điều 2: BCH Chi đoàn 11A1 có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí NGUYỄN VĂN B vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ghi tên vào Sổ chi đoàn kể từ ngày ký quyết định.
Điều 3: Chi đoàn và đồng chí được phân công giới thiệu vào Đoàn có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí NGUYỄN VĂN B hoàn thành nhiệm vụ đoàn viên.
Ban chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn mong đồng chí NGUYỄN VĂN B luôn luôn xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                                                                                               Bí thư
                                                                         (chữ kí của Bí thư Đoàn Trường)

4. Phần nhận xét ưu, khuyết điểm hàng năm.

Vào cuối năm học, sau khi có kết quả họp xét xếp loại ĐV cuối năm của chi đoàn lớp mình, Bí thư và phó bí thư chi đoàn lớp có trách nhiệm ghi nhận xét và xếp loại ĐV cuối năm học vào phần Nhận xét ưu, khuyết điểm vào sổ của từng đoàn viên(không tự ký nhận xét và xếp loại cho mình). Cách ghi như sau:

Năm học 2011-2012:
+ Ưu điểm: về ý thức học tập; chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường; chấp hành điều lệ Đoàn và tham gia các hoạt động phong trào.
+ Tồn tại: về ý thức học tập; chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường; chấp hành điều lệ Đoàn và tham gia các hoạt động phong trào.
+ Xếp loại: (Yếu, TB, Khá, Xuất sắc)

5. Phần “Giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn”(đối với chi đoàn K12)

Cuối năm học, Bí thư các chi đoàn K12 phải ghi thêm phần chuyển sinh hoạt đoàn cho các ĐV của chi đoàn lớp mình.

- Phần thứ nhất: Chi đoàn lớp giới thiệu lên Đoàn Trường Nguyễn Hùng Sơn.

Kính gửi: BCH Đoàn Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn
Đề nghị giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: NGUYỄN VĂN B về cơ sở mới

Đã đóng đoàn phí hết tháng 6 năm 20…                                    

                                                                                    Ngày 26 tháng 5 năm 20….
                                                                                         TM. BCH CHI ĐOÀN
                                                                       (Bí thư chi đoàn lớp kí và ghi rõ họ tên)

- Phần thứ hai: BCH Đoàn Trường NHS giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn cho ĐV về cơ sở mới.

Hoàn thành theo mẫu trong sổ đoàn viên:

Kính gửi: BCH Đoàn………………(không ghi-Sau này đoàn viên chuyển đến nơi nào thì tự ghi vào)
Đề nghị giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn cho đồng chí: NGUYỄN VĂN B về cơ sở mới

Đã đóng đoàn phí hết tháng 6 năm 20…. 
                                                                           Ngày….tháng…..năm…..(Không ghi)
                                                                                       TM. BCH ĐOÀN
                                                                                            (Không ghi)
 

Tải về.pdf