VietSchool - Kien Giang http://thptnguyenhungson.tmckg.com//news Noi dung Thi đua tuần 13 http://thptnguyenhungson.tmckg.com//news/n/?id=13 <a href=http://thptnguyenhungson.tmckg.com//news/n/?id=13><img style="float: left" src="http://thptnguyenhungson.tmckg.com//userfiles/Data/_thumb.jpg"/></a> Thi đua tuần 12 http://thptnguyenhungson.tmckg.com//news/n/?id=11 <a href=http://thptnguyenhungson.tmckg.com//news/n/?id=11><img style="float: left" src="http://thptnguyenhungson.tmckg.com//userfiles/Data/_thumb.jpg"/></a>